Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

For å gjøre det enklere å sammenligne ulike trinnlyddempende gulvløsninger er det et klassifiseringssystem i SPs veiledning ”Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47). Trinnlydklassifiseringen er basert på veid sammenstillinsgverdi ∆Lw, som SP kalkulerer basert på 16 verdier i tredjedels oktavbånd (100–3150 Hz) i henhold til SS-EN ISO 717-2. Bygninger med betonggulv og belegg i trinnlydklasse 7 oppfyller normalt BBRs krav (lydklasse C).

Granab-systemet gir ∆Lw 29 dB, noe som oppfyller den høyeste trinnlydklassen 8A. Gulv i denne klassen oppfyller vanligvis trinnlydkrav for lydklasse A i bygninger med tunge betongbjelkelag.

29db

Granab Tilfarersystem er testet av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på et referansebjelkelag av 16 cm betong, i henhold til svensk og internasjonal standard SS-EN ISO 10140.

Trinnlydtester ble gjennomført med 15 mm parkettgulv på ullpapp, Granabs undergulv av 22 mm gulvsponplater som var limt og skrudd fast i 7000-systemets stålprofiler, grønne SYLODYN®-dempeputer samt avstandsskruer på betongbjelkelaget. Dempeputene er bygd inn under stålprofilene og tillater bevegelser i gulvet uten at trinnlyd føres ned via skruene til betongbjelkelaget. Ved å sammenlikne målte trinnlydnivåer for komplett gulv med de nivåene som fås bare for laboratoriets betongbjelkelag, kan SP dokumentere forbedringsverdien for Granab-systemet (∆Lw) som kalkuleres i tredjedels oktavbånd i henhold til SS-EN ISO 717-2

Forbedringsverdiene fra laboratoriet kan brukes for beregning av trinnlydnivå i bygninger med andre typer betongbjelkelag i henhold til SS-EN 12354-2. Verdiene for Granabsystemet og ulike betongbjelkelag ligger i databasen til beregningsprogrammet BASTIAN. Ved beregning av trinn- og luftlydisolering i bjelkelag mellom rom tar programmet hensyn til innvirkning fra flater og romvolumer samt tilstøtende bygningsdeler, noe som gir en både enkel og kostnadseffektiv dimensjonering av lydisoleringen i bygningen. Beregningsresultatene er sammenliknet med mange feltmålinger og har vist seg å gi god overensstemmelse i gjennomsnittstall. Granab anbefaler at man holder en margin på 1 dB ved dimensjonering mot lydkrav i ferdig bygning i henhold til SS 25267/-68.

Veiledning for valg av gulvbelegg og overgulv på tynne betongbjelkelag i henhold til SPs veiledning “Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47)

I SPs vedlegg er det foretatt klasseinndeling av trinnlyddempingen til ulike gulvbelegg på tynne betongbjelkelag. Oppdelingen er gjort i 7 ulike klasser med gulvbelegg med beskrivelse av trinnlyddempingen for de respektive klassene med gulvbelegg. Den høyeste gulvbeleggklassen er klasse 8A, som Granab-systemet oppfyller med god margin. Tregulv og tepper på en tynn elastisk duk oppfyller vanligvis kravene til trinnlydklasse 7, noe som gir lydklasse C på samme bjelkelag. Veid trinnlyddemping defineres i SS-EN ISO 717-2.

 

Gulvbeleggklasse

∆Lw, dB

Innhold/bruk. Gulvbelegg som tilhører gruppen

8A

25-28

Kan oppfylle lydklasse A mellom boliger når de legges på betongbjelkelag


Golvbeläggningsklass ∆L
w, dB Innebörd/Tillämpning. Golvbeläggningar som tillhör gruppen
8A 25 – 28 Kan uppfylla ljudklass A mellan bostäder då de läggs på betongbjälklag.
För en fullständig beskrivning hänvisas till SP:s rapport.