LYDKLASSEBESKRIVELSE FOR BOLIGER

Beskrivelse av lydklasse for boliger ifølge NS 8175

fig1

Definisjon av trinnlydnivå:
Lydtrykknivået i et tilstøtende rom fra et standardisert trinnlydapparat som slår på et bjelkelag.

fig2

Definisjon av luftlydisolasjon:
Skillekonstruksjonens evne til å redusere lyd som når konstruksjonen via luften.

Lydklasse A: Tilsvarer specielt gode forhold, der berørte personer kun untaksvis blir forstyrret av lyd og støj.

Lydklasse B: Tilsvarer meget gode lydfoorhold, men berørte personer kan bli forstyrret av lyd och støj. Denne lydklassen bør velges om man vil ha et godt bomiljø

Lydklasse C: Lydklassen gir tilfredstillende lydforhold for størstedelen av beboerne og kan brukes som minimumskrav i henhold til boligtil synets forskrifter.

Merknad: Funksjonskravene i denne standarden er avpasset i forhold til den aktuelle lydklassen på grunnlag av lang erfaring med subjektivt opplevd lydmiljø i boliger. Det er uansett verdt å merke seg at bygningskonstruksjoner av praktiske og økonomiske grunner ikke kan dimensjoneres for helt å unngå lyd fra alle aktiviteter fra tilstøtende rom. Hørbare lyder kan til og med forekomme i bygg som oppfyller kravene i de høyere lydklassene, for eksempel ved hopp eller kraftige slag mot bjelkelaget.

Trommelyd:Trommelyd kam måles i følge NS-EN 16205:2013. I svensk standard SS 25268 omtales trommelyd som ”Trinnlyd i samme rom”. Kravet angir at trommelyd skal begrenses i rom der flere mennesker oppholder seg mer enn bare midlertidig, for eksempel i store kontorlokaler, førskoler osv.

Retningslinjer for måling og vurdering av trommelyd finnes i SIS teknisk rapport 2007:15 (www.sis.se). Graden av trommelyd kommer an på hva slags gulvbelegg som brukes. Kontakt Granab for nærmere informasjon om prosjektering.

Förutsetninger
Granabs Tilfarersystem inklusive overgulv kan lages for ulike lydklasser (A-C i henhold til NS 8175)

Granab Tilfarersystem er bygd opp med formstabile ståltilfarer og et effektivt fjæringssystem. Tilfarersystemet skrus fast i et stabilt bjelkelag og stilles inn på ønsket høyde. Et overgulv med valgfri parkett eller gulvsponplate kan limes, skrues eller legges flytende. Hulldekkelementer og massive bjelkelag trenger ingen avretting når de kompletteres med tilfarersystemet, noe som gir kortere byggetider, mindre byggfukt og økt fleksibilitet.

 

For at prosjektert lydklasse mellom rom i bygg med Granab Tilfarersystem skal oppnås både vertikalt og horisontalt, er det viktig:

at aktuelle bjelkelags- og veggkonstruksjoner gir de rette forutsetningene for at man skal oppnå riktig lydklasse, noe som kan kontrolleres ved å beregne lydisoleringen i råbjelkelag og vegger i henhold til NS-EN 12354 eller ved å måle lydisolasjonen i produksjonsfasen i henhold til metoder oppgitt i NS-8175. Måling gjøres før undergulvsystemet monteres, med midlertidige tiltak under målingen som forhindrer luftlydlekkasje mellom målerommene.

at Granab Tilfarersystem installeres av godkjent installatør og utføres ifølge Granabs monteringsanvisninger og monteringssjekklister.

at Granabsystemet med gulvbelegg kan bevege seg fritt og ikke ha stive kontaktpunkter med rammekonstruksjonen, f.eks. ved tilkoplinger og gjennomføringer.

at lydlekkasje gjennom fuger og installasjoner i gulv og vegger forhindres.

at kantoverføring via tilstøtende konstruksjoner – yttervegger, bjelkelagets underside osv. – forhindres.

at det ikke forekommer krysstale via ventilasjonskanaler mellom leiligheter.

Se også Granabs generelle leverings- og salgsvilkår.

For å sikre at prosjektert lydklasse oppnås både vertikalt (mellom etasjeskiller) og horisontalt (i samme etasje) i et ferdig bygg, må alle deler av en bygningskonstruksjon fungere riktig. Man bør henvende seg til en lydkonsulent for å gjennomgå prosjekterte bygg (byggedokumenter). I byggeperioden bør monteringen kontrolleres mot våre sjekklister.